Mine utspill gjennom artikler og nyheter:

Frister og endringer for 2016

Her får du informasjon om skatteendringene som gjelder fra og med 2016. Du finner også oversikt over aktuelle frister for året vi har startet på.

En av de største skatteendringene som gjelder fra 1. januar 2016 er at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 prosent. Dette får direkte positiv virkning for kapitalinntekter som festeavgifter, renter av bankinnskudd o.l. Men så får det tilsvarende negativ virkning for fradragseffekten på renteutgifter.

Et område hvor en redusert skatt får virkning, er ved salg av gårdsbruk i markedet. Fra og med 2016 skal en som selger gård i fri handel slippe personinntekt ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk og skogbruk. Dermed unngår en selger både trygdeavgift og toppskatt, og betaler kun skatt av alminnelig inntekt. For den delen av gården som ikke går under begrepet "alminnelig gårdsbruk" og er næring er det fortsatt full beskatning med 50 prosent som høyeste marginale skattesats.

Samtidig må jeg presisere at forslaget til statsbudsjett fra Regjeringen om å innføre skatteplikt på overdragelse av gårdsbruk innen familien, ikke ble vedtatt. Budsjettforliket før jul reverserte dette forslaget. Slikt salg er derfor på visse vilkår fortsatt skattefritt. En gårdeier har til nå hatt mulighet til å selge tomteareal for inntil kr 150 000 i året uten å betale mer enn skatt av alminnelig inntekt. Denne regelen er fjernet fra og med 2016, slik at her kan det bli full næringsbeskatning.

Skatten reduseres ikke mye

Reduksjonen i alminnelig inntekt får ikke det store utslaget på beskatning av næringsinntekten din. Samtidig med redusert skatt på alminnelig inntekt, innføres en ny trinnskatt som slår inn på inntekter fra 159 800 kroner, og økes gradvis i trinn med skattesatser fra 0,44 prosent til 13,7 prosent. De fleste kan fortsatt regne med at skatt av inntekt fra gården blir mellom 38 og 50 prosent.

Jordbruksfradraget vil være det samme i 2016 som i 2015. Den maksimale satsen på kr 166 400 er i år igjen uforandret, noe som i realiteten betyr en innstramming tilsvarende prisstigningen. Du finner en total oversikt over aktuelle skattesatser og grenser sammenlignet med 2015 på lenken nedenfor.

Rimeligere med yrkesbil?

Det kan bli mer gunstig å ha bil i næring fra og med 2016. I utgangspunktet omfattes varebiler i klasse 2 og lette lastebiler, ut fra tanken om at de i mindre grad er egnet til privat bruk. Beregnet inntekt av privat bruk kan bli mindre ved at man legger til grunn faktisk kjørte kilometer ut fra elektronisk kjørebok. Alternativt kan man slippe fordelsbeskatning hvis faktisk bruk er under 10 dager eller privat kjørelengde er inntil 1 000 kilometer per år.

Er du blant dem som har problemer med å huske frister? Hvis du vil ha en oversikt over mange av de aktuelle fristene innen lønnsinnberetning, skatt og avgift, kan fristkalenderen til Infotjenester være nyttig. Du laster den ned via lenken nedenfor. En mer omfattende liste finner du hos Skatteetaten. Den er tilpasset næringsdrivende og inneholder alle frister som berører ditt forhold til denne etaten.

Kilde Finansdepartementet: Skattesatser 2016

Denne artikkelen har tidligere vært publisert på bloggen til Landkreditt Bank.