Mine utspill gjennom artikler og nyheter:

Trekker Listhaugs brev tilbake

Listhaugs mye omtalte brev skal trekkes tilbake. Regjeringen gir i nytt rundskriv klar beskjed om at priskontrollen fortsatt er gjeldende. Grensen for om priskontroll skal foretas er nå 3,5 millioner kroner.

I desember 2013 sendte daværende landbruks- og matminister, Sylvi Listhaug, et brev til fylkesmenn og kommuner om praktisering av priskontrollen. Dette skjedde mens konsesjonsloven var ute på høring, men ministeren fant det riktig allerede før høringsfristen var ute å trekke sin konklusjon:

– Departementet henstiller derfor om at prisene partene har avtalt, ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon, skrev departementet i brevet.

Stortinget fastholder priskontrollen som prinsipp

Brevet har i tiden som har gått siden ført til en enda sterkere uthuling av priskontrollen. Gjennom forhandlinger i Næringskomiteen og senere vedtak i Stortinget, kommer det klart frem at det ikke er et flertall for å fjerne priskontrollen.

– Stortinget ber regjeringen presisere overfor landbruksforvaltningen, fylkesmannsembetet, kommunene og fylkeskommunene at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges, heter det i Stortingets vedtak av 16. februar. I et nytt rundskriv fastslår departementet at henstillingen som ble gitt i brevet fra 2013, skal bortfalle.

I behandlingen i Stortinget ble det foreslått en rekke endringer i konsesjonsloven som også berører priskontrollen. Flere av disse forslagene må utredes av departementet, da de ikke var en del av det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Dette gjelder blant annet skog, økt arealgrense og kjøp av tilleggsjord.  

Ikke priskontroll under 3,5 millioner kroner

Men beløpsgrensen for om priskontrollen skal foretas, er nå endret slik Stortinget ba om. Her ba Stortinget regjeringen om å øke grensen fra 2,5 til 3,5 millioner kroner. Den forrige grensen har stått urørt siden 2012.

Grensen gjelder bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Det har også tidligere vært uttalt at man med "bebygde" mener eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I nytt rundskriv M-2/2016 heter det at et vurderingsmoment er om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

Kilde Landbruks- og matdepartementet: Rundskriv M-2/2016

Les også hos Landkreditt Bank: Flere salg uten konsesjon

Denne artikkelen har tidligere vært publisert på bloggen til Landkreditt Bank.